Update van 22/02/2013 - Nieuw

Onderwerp: Faillissement Peck: nieuwe ontwikkelingen 

Beste, 

De gebeurtenissen en ontwikkelingen rond het Amerikaanse Faillissement volgen elkaar nu in snel tempo op. 

Daarom willen we u kort op de hoogte brengen van enkele belangrijke nieuwe ontwikkelingen die van groot belang zullen zijn.

Op 21 februari heeft rechter Erik P. Kimball van de faillissementsrechtbank van West Palm Beach beslist:
· dat de TD Bank de rekeninguittreksels van de escrow accounts van Mvr. Peck moet overmaken aan onze advocaten. Hierdoor zal een diepgaand onderzoek mogelijk zijn van de geldstromen rond QI;
· dat uiterlijk op 17 maart onze advocaten inzage zullen krijgen in zowel de elektronische als de papieren bestanden van Mvr. Peck, inclusief e-mails, behalve indien de advocaten van Peck aantonen dat de documenten louter privé zijn;
· dat onze advocaten alle participanten dienen aan te schrijven met een bondige verduidelijking over onze vordering tot substantive consolidation. 

Deze ontwikkelingen zijn zeer goed nieuws, en zullen ons verder in staat stellen om het maximum uit het faillissement te halen, niet alleen door de verdere ondersteuning van de polissen, maar ook door doelgerichte aansprakelijkheidsvorderingen. 

*****
***
*

Update van 21/02/2013

Beste, 

Op vraag van veel deelnemers, willen we u zo veel mogelijk op de hoogte blijven houden van de laatste ontwikkelingen omtrent de Quality Investments portefeuille. 

Zoals in de laatste update aangegeven, heeft de Interim trustee, mevr. Menotte, op aanraden van MQIC een contract gesloten met Litai Assets omtrent de servicing of administratief beheer van de portefeuille. MQIC had al sinds het begin van het faillissement op 24 augustus aangedrongen op een professioneel beheer van de polissen, maar de informatiedoorstroming naar Litai is slechts geleidelijk op gang gekomen. 

Litai Assets is een Amerikaanse onderneming die werkt als service provider van levensverzekeringspolissen en daarbij ook gespecialiseerd is in het administratief (maar niet financieel) beheren van polissen uit boedels van bedrijven die geconfronteerd zijn met mismanagement. Momenteel is Litai bezig met het verzamelen van alle informatie die van belang is voor deze polissen. Recent kreeg Litai de benodigde documenten om rechtstreeks met de verzekeraars te communiceren en eind vorige week werden op bevel van de rechtbank door Parcside Equity LLC de dossiers met vele originele polisdocumenten vrijgegeven. 

De taak van Litai heeft vooral betrekking op de volgende informatie:

1. Controleren of alle dossiers in orde zijn.
2. De Life expectancy van alle polissen opnieuw berekenen. Dit zal worden gedaan door twee gespecialiseerde bedrijven.
3. Controle of alle polissen op een juiste manier zijn overgedragen.
4. Controleren of alle verzekerden een HIPAA hebben ondertekend. De HIPAA is een clausule, die altijd onderdeel dient uit te maken van een polis die wordt overgedragen, waarbij het mogelijk wordt om bij leven het medisch dossier van de verzekerde op te vragen zonder diens toestemming.

Deze informatie is van zeer groot belang voor de externe waardering van de polissen. Bezit van deze informatie vergroot de marktwaarde van de polissen aanzienlijk, zonder overdreven hoge kosten.
Litai verwacht dat ze binnen een 4-tal weken alle belangrijke informatie in haar bezit heeft.

Momenteel is MQIC in gesprek met een aantal Europese en Amerikaanse partijen om een aantal opties te bespreken met betrekking tot de huidige QI portefeuille. Hierbij is het echter van groot belang zo snel als mogelijk te kunnen beschikken over de informatie die Litai aan het verzamelen is. Alle participanten zijn hierbij gebaat, omdat het optrekken van de waarde van de portefeuille het aantal opties gevoelig vergroot. 

Van het juridische front kunnen we het volgende melden. 

Op donderdag 14 februari werd voor de Amerikaanse falingsrechter te West Palm Beach, dhr. Erik P Kimball, de vordering van MQIC behandeld om TD-bank te dwingen de afschriften te overhandigen van de bankrekeningen van mevrouw Deborah C Peck. Omdat het Nederlands parket al maanden over deze informatie beschikt, heeft zij al een uitvoerige analyse hiervan gemaakt. MQIC heeft met TD Bank een akkoord om de uittreksels over te maken. Mevrouw Deborah C Peck is nu nog de enige partij die zich hiertegen verzet.
De rechter heeft de advocaat van mevrouw Deborah C Peck laten weten uit te kijken welke argumenten hij kan aanvoeren omdat mevrouw Deborah C Peck al heeft erkend beleggersgelden te hebben ‘commingled’ en afgewend en de trustvoorwaarden te hebben geschonden en daarbij Florida vennootschappen te hebben misbruikt.
Afschriften van mevrouw Deborah C Peck’s bankrekeningen zijn van belang voor een globaal onderzoek naar de fraude, maar zijn voor MQIC ook van belang voor de vordering lastens de verzekering van de Balie van New Jersey waar mevrouw Deborah C Peck nog steeds als advocaat is ingeschreven.
Op donderdag 21 februari komt deze vordering terug aan bod, in beginsel met rechterlijke uitspraak. 

Op maandag 4 maart komt de betwisting over de benoeming van een trustee aan bod. Interim trustee Deborah C. Menotte weigert in alle falingen de QI participanten als schuldeisers te erkennen , waarbij ze in feite de argumentatie van mevrouw Deborah C. Peck overneemt die als uitsluitend doel had de participanten alle rechten te ontnemen. Voor Deborah C. Menotte zijn niet de QI participanten maar de Nederlandse fondsen voor gemene rekening de schuldeisers van de falingen, ook al heeft (1) het Nederlandse AFM reeds in juni 2010 vastgesteld, op basis van informatie van Peck zelf, dat de Nederlandse fondsen voor gemene rekening niet bestaan en QI Participanten een rechtstreekse vordering hebben op mevrouw Deborah C. Peck als trustee (thans op de faling) en (2) mevrouw Deborah C. Peck dit in avenanten met sommige QI Participanten uitdrukkelijk heeft erkend.
Zowel MQIC als SPQI hebben de rechter gevraagd om mevrouw Maggie Smith als trustee te benoemen wegens haar ervaring met frauduleuze falingen rond life settlements.
Indien de falingsrechter op 4 maart besluit dat hij bijkomende informatie nodig heeft om een definitieve trustee te kunnen benoemen, worden er mogelijk op maandag 18 en dinsdag 19 maart bijkomende hoorzittingen georganiseerd. 

Op donderdag 11 april wordt het verzoek van MQIC tot substantive consolidation behandeld. Doel is een duurzaam samengaan van 33 gefailleerde Florida vennootschappen met CLSF III IV Inc en de 70 Alter Ego verklaarde Florida trusts en vennootschappen. Substantive consolidation is belangrijk, zowel om duidelijkheid te verkrijgen over de aanspraken van QI participanten als om gelden die de faling reeds heeft geïnd (en nog zal innen, onder meer door aansprakelijkheidsvorderingen) te kunnen aanwenden voor het betalen van premies voor de Amerikaanse levensverzekeringspolissen. Het valt echter moeilijk te voorspellen wanneer een uitspraak zal volgen. Dit kan snel gaan maar zou ook nog enige maanden kunnen duren. 

Daarnaast en bovenop de aanwezige polissen, zijn de aansprakelijkheidsvorderingen ook een belangrijk aspect van de faling. De faling van alle structuren rond Peck brengt met zich dat de “curator” op grond van het Amerikaans faillissementsrecht over verregaande bevoegdheden beschikt om via aansprakelijkheidsvorderingen gelden te recupereren ten voordeel van alle schuldeiseres. Het is in het voordeel van alle schuldeisers dat dit nu kan gebeuren op een onafhankelijke en professionele manier, met middelen waarover individuele participanten of zelfs hun belangenverenigingen niet beschikken. Eendrachtig optreden via de “curator” zal de opbrengst aanmerkelijk verhogen. We moeten alleen beseffen dat sommige vorderingen mogelijk buiten de faling vallen, zodat we alert blijven om te zorgen voor maximale recuperatie. 

Sinds 24 augustus zijn zeer belangrijke stappen voorwaarts gezet, maar blijft de tijdsfactor van overwegend belang. Elke oplossing zal hoe dan ook tijd vergen. In de portefeuille zit echter nog steeds minimaal 130.000.000 $ aan face value, en we hebben goede hoop nog een aantal polissen te recupereren. Recuperatie voor de participanten zal daarom in de eerste plaatst komen uit deze portefeuille. De portefeuille is het dus nog steeds waard om te onderhouden, ondanks alles wat er gebeurd is. 

 

*****
***
*

Update - Brief leden 30/01/2013

 

Beste, 

De laatste maanden zijn voor het MQIC bestuur bijzonder hectisch geweest maar we hebben dan ook een aantal belangrijke successen geboekt. 

Ter herinnering, het MQIC beleid richt zich op de volgende peilers:

 • De portefeuille Amerikaanse levensverzekeringspolissen in de mate van het mogelijke redden om recuperatie via aansprakelijkheidsvorderingen niet in te perken, zodat participanten ook niet het verwijt kunnen krijgen dat ze hun schade niet naar behoren hebben beperkt;
 • Ondersteuning van aansprakelijkheidsvorderingen tegen schuldige solvabele partijen.
 • Conform statuten focus op mevrouw Peck en “haar” portefeuille Amerikaanse levensverzekeringspolissen. 

 

1. Het faillissement: stand van zaken

Moeilijke keuzes

MQIC focust bewust op mevrouw Peck en “haar” portefeuille Amerikaanse polissen. Na maanden tevergeefse pogingen om met mevrouw Peck een minnelijke regeling te treffen en vergelijkende analyses tussen diverse gerechtelijke procedures, o.a. in Nederland, werd voor een gerechtelijke procedure in Amerika gekozen. 

Het MQIC bestuur is de mening toegedaan dat participanten met die aanpak het meeste kans hebben om hun verliezen in te perken:

 • Amerikaanse wetgeving is van die aard dat de kans op recuperatie van verdwenen gelden in het belang van alle participanten het grootst lijkt, zowel voor de activa in Amerika als in vele andere betrokken landen. De portefeuille polissen en meerdere schuldige solvabele partijen zijn bovendien in Amerika. Dit is belangrijk voor aansprakelijkheidsvorderingen, te meer dat de wetgeving van diverse andere betrokken landen de internationale draagwijdte van een faling in Amerika erkennen;
 • Uit het onderzoek van de Nederlandse AFM is gebleken dat de Nederlandse fondsen niets bezitten en dat de participanten geen aanspraak maken op de polissen via deze fondsen, maar beschikken over een rechtstreekse vordering op de Amerikaanse trusts en op de vennootschappen die in deze trusts zijn gestoken;
 • Omdat mevrouw Peck en de heren Blom, Laan en Moens bewust de Quality Investments beleggingen zo ingewikkeld mogelijk hebben opgezet hebben zij ook ruim de tijd gehad om ontdragen gelden buiten het bereik van schuldeisers te zetten. Ook al heeft het Nederlands gerecht gelden en andere activa van de heren Blom, Laan en Moens en hun vennootschappen in beslag genomen, dit is slechts een peulschil in vergelijking met de 223 miljoen $ inlage;
 • MQIC is niet bevoegd om op te treden voor aansprakelijkheidsvorderingen. Wat we wel kunnen doen, is aansprakelijkheidsvorderingen die ons vanuit strategische en economisch opzicht nuttig lijken en ten goede komen aan het geheel van de participanten zo veel als mogelijk ondersteunen. Een deel van deze vorderingen (maar niet allemaal) komen na een faillissement in handen van de curator, die in veel gevallen meer mogelijkheden heeft tot recuperatie dan individuele participanten. Waar onze taak niet ligt, is schade proberen te recupereren die individueel is aan één welbepaalde belegger. De taak en de bevoegdheid hiertoe ligt bij de individuele belegger. 

MQIC heeft conform advies van haar Amerikaanse advocaten op de volgende gronden gekozen voor een “chapter 7” faling:

 • Bij een “chapter 11” faling (vereffening) zou mevrouw Peck verder het beheer blijven voeren. “Chapter 11” vereist bovendien een activiteit die kan worden verdergezet;
 • Door een faillissement wordt een neutrale curator (“trustee”) aangesteld, die onder het toezicht van een rechter staat en die de belangen van alle schuldeisers moet behartigen en niet enkel van diegenen die de faling hebben aangevraagd;
 • Een faillissementsvordering kan worden ingeleid door 3 schuldeisers en vergt dus geen akkoord van alle participanten;
 • Een vordering tot afzetting van mevrouw Peck in 60 trusts en evenveel vennootschappen kon de trusts en de polissen niet onder één beheer brengen. Mevrouw Peck had voor nagenoeg elk van de 60 QI uitgiftes in Florida een trust en een vennootschap opgericht voor het aanhouden van Amerikaanse polissen;
 • Trusts kunnen in beginsel niet in faling worden verklaard;
 • Van bij aanvang is het mogelijk om een faillissement in te leiden met vordering om alle vermengde structuren, inclusief de trusts, onder één beheer te brengen, “alter ego”-vordering. Zie hierna voor varianten daarop, de “joint administration” en de “substantive consolidation” of “subcon”). 

Het spreekt voor zich dat een frauderende advocaat, mevrouw Peck, alles uit de kast haalt om tegenstrevers te dwarsbomen. Haar weerwerk en dat van haar diverse advocaten en verbonden partijen heeft de vlotte werking van het faillissement aanzienlijk bemoeilijkt. 

Twee voorbeelden daarvan:

 • Mevrouw Peck heeft talrijke documenten vervalst. Het is voor een buitenstaander bijgevolg niet altijd even duidelijk wat er zich in werkelijkheid heeft voorgedaan;
 • Uit een onderzoek van de Nederlandse AFM is gebleken dat de Nederlandse fondsen niets bezitten en dat de participanten over een rechtstreekse aanspraak beschikken op de Amerikaanse trusts (thans in de Amerikaanse faling). Mevrouw Peck heeft dit trouwens tijdens de zomer 2010 uitdrukkelijk erkend in avenanten. Toch beweert mevrouw Peck thans dat zij participanten niets is verschuldigd maar enkel de Nederlandse fondsen. 

We hebben heel wat alternatieven, zowel minnelijke als via het Amerikaans en Nederlands gerecht bestudeerd. 

In het licht van de omstandigheden is de rechtszaak zoals die thans in Amerika wordt gevoerd volgens ons de enige realistische mogelijkheid om zoveel als mogelijk de waarde van de portefeuille Amerikaanse polissen te bewaren en MQIC leden uitzicht te geven op de best mogelijk recuperatie van hun belegging.

 

Het faillissement: stand van zaken

Toen op 24 augustus 2012 een Amerikaanse rechtbank het faillissement had uitgesproken over één vennootschap was dit slechts het begin van een hele juridische weg. 

Het was van meet af aan onze strategie om alle structuren onder één beheer te krijgen. Zowel een “alter ego” als de hierna genoemde “subcon” zijn vergelijkbaar met wat in België en Nederland een “faillissement van de achterman” wordt genoemd. “Joint administration” doelt daarentegen enkel op 1 curator en gezamenlijke procedures bij afzonderlijke falingen. 

Na 24 augustus 2012 moesten minstens nog de volgende stappen worden genomen en klippen omzeild:

 • Aansprakelijkheidsvorderingen;
 • Blijvende premiebetaling;
 • Faling van andere vennootschappen dan deze van 24 augustus;
 • Het onder één beheer brengen van de vermengde trusts en vennootschappen;
 • Mogelijk hoger beroep van mevrouw Peck;
 • Naar de faling trekken van de trusts die normaal niet in faling kunnen;
 • Overleg met verzekeraars over gelapste polissen om deze te heractiveren;
 • Professioneel beheer van de polissen;
 • Recuperatie van verkochte polissen;
 • Veilig stellen van activa.

 

Eerste belangrijke successen

MQIC heeft door de uitvoering van haar strategie de volgende belangrijke successen geboekt:

 • Een faling voor de activa en vele aansprakelijkheidsvorderingen, zowel in Amerika als in diverse andere betrokken landen, die de belangen van alle participanten behartigt. Omdat trusts normaal niet in faling kunnen was het kiezen voor een “chapter 7” faling bijlange niet evident en toch is het ons gelukt. Sinds de TRO van 24 september mag mevrouw Peck niets meer van de hand doen bij alle trusts en vennootschappen;
 • De MQIC ploeg heeft passende ervaring om voor haar leden tot de best mogelijke recuperatie te komen. De Quality Investments fraude komt niet uit het niets maar bouwt voort op de Mutual Benefits Corporation of MBC fraude, waarvan de heren Laan (QI) en van der Velde (AdminQI) Nederlandse vertegenwoordigers waren. Een van MQIC’s Amerikaanse advocaten is de voormalige aanklager in de MBC fraude. Litai Assets beheert nog altijd enkele duizenden MBC polissen die nog altijd de belangrijkste bron van recuperatie van verliezen vormen voor de beleggers in MBC, wat aantoont dat met passend beheer de schade danig kan worden beperkt;
 • De interim trustee heeft een begin gemaakt van de recuperatie van verkochte polissen. Het faillissementsrecht laat toe om deze verkopen terug te draaien. Een eerste koper heeft reeds bevestigd dat hij een polis met face value of uitkering van 12.000.000 $ aan de faling zal overmaken. De interim trustee heeft ook de andere kopers van polissen aangeschreven die mevrouw Peck verkocht;
 • De interim trustee heeft met Litai Assets een overeenkomst afgesloten om de polissen administratief te beheren en onderzoekt MQIC’s voorstellen van financieel beheer;
 • Een Amerikaanse verzekeraar heeft op vraag van MQIC een polis van 10.000.000 $ aan face value die in juli 2012 gelapst was opnieuw geactiveerd. 3 polissen voor respectievelijk 8.000.000 $, 6.000.000 $ en 6.000.000 $ aan face value werden door de verzekeraars geactiveerd nadat MQIC premies op basis van foutieve informatie had betaald. De interim trustee heeft op vraag van MQIC een gespecialiseerd Amerikaans advocatenkantoor aangesteld om met de betrokken verzekeraars te overleggen over het heractiveren van gelapste polissen;
 • MQIC betaalt sinds eind augustus 2012 de premies voor alle polissen onder beheer bij de curator ook al vertegenwoordigt MQIC slechts de helft van de QI inlages;
 • Onder druk van MQIC heeft mevrouw Peck afstand gedaan van haar hoger beroep, aangezien ze anders een veroordeling wegens contempt of court riskeerde. Hierdoor zijn de faillissementen van de Florida vennootschappen definitief;
 • Voor vele aansprakelijkheidsvorderingen is eerst een grondige forensische analyse van mevrouw Peck boekhouding vereist. Enkele aansprakelijkheidsvorderingen zoals PCI en de Balie van New Jersey kunnen voor de faling al op korte termijn enkele miljoenen $ opleveren. De Balie van New Jersey is betrokken omdat mevrouw Peck daar als advocaat is ingeschreven en 223 miljoen $ beleggersgelden via haar escrow account of derdenrekening heeft geïnd. MQIC heeft bovendien documentatie verzameld om een aansprakelijkheidsvordering in te dienen tegen de Amerikaanse bank die mevrouw Peck toeliet om voor 10-tallen miljoenen $ Ponzi fraude te plegen. Die bank werd trouwens al eerder veroordeeld voor fraude met escrow accounts. 

Er werden bovendien reeds serieuze stappen gezet om de vermengde trusts en vennootschappen onder één beheer te brengen. Alle 34 gefailleerde vennootschappen werden op 11 december onder ‘joint administration’ gebracht. Dit houdt in dat sindsdien het beheer en de procedures van de 34 afzonderlijke falingen hoe dan ook gemeenschappelijk zijn. 

Van nog groter belang is dat de Amerikaanse rechtbank op 17 januari 2013 de “alter ego”-vordering heeft geformaliseerd die ze reeds in oktober 2012 principieel had aanvaard. Alle structuren rond mevrouw Peck, inclusief alle vennootschappen en trusts die ook maar in enigerlei mate met Quality Investment verbonden zijn, zijn bijgevolg nu definitief mee in de faling getrokken. Hierdoor vallen al deze structuren nu echt onder het gezamenlijk beheer van de interim trustee. 

Als gevolg hiervan kan de interim trustee nu ook de polissen die trusts hebben verkocht terugvorderen, daar waar ze voorheen alleen maar bewarende maatregelen kon nemen.

 

Nog belangrijke klippen

Als rechtstreeks gevolg van het faillissement van de vermengde trusts en vennootschappen werd voorkomen dat mevrouw Peck verder de portefeuille Amerikaanse polissen ten gronde kon richten. Inmiddels werd al voor 22.000.000 $ face value polissen gerecupereerd en werd 20.000.000 $ aan face value van gelapste polissen door gebrekkige informatie gered. 

De verwachting is dat we wellicht nog 8.000.000 $ face value aan verkochte polissen zullen recuperen naast en bovenop deze die in beslag werden genomen. 

Met betrekking tot de gelapste polissen zijn er thans nog geen voorspellingen te maken. De gesprekken hierover met een gespecialiseerd advocatenkantoor werden immers nog maar recent opgestart. 

Minstens de volgende klippen moeten nog worden genomen. 

1. 

Het beheer van de structuren, die mevrouw Peck en de heren Blom, Laan en Moens bewust zo ingewikkeld mogelijk hebben opgezet, vereist ervaring en kunde. MQIC wenst dat de complexe internationale structuren bij voorkeur worden beheerd door een forensic accountant met ervaring in complexe internationale structuren en in life settlements. Dergelijke ervaring heeft immers danige impact op wat participanten financieel mogen verwachten. 

Enkele dagen geleden werden de verslagen van de crediteurenmeeting van 11 december bij de rechtbank gedeponeerd. Binnen enkele weken zal de rechtbank normaliter beslissen wie de uiteindelijke trustee wordt. 

Ongeacht het resultaat van de verkiezingen zal de trustee de belangen van alle participanten op professionele wijze behartigen. 

2. 

Tweede belangrijke klip is de “substantive consolidation”. 

Sinds (october 2012 principieel,) 11 december en nog veel meer na 17 januari vallen alle structuren onder één administratie en onder één curator, ook al blijven de verschillende trusts en vennootschappen alsnog bestaan, elk met hun eigen schuldeisers. 

Het is helaas niet mogelijk om de verschillende geldstromen en fraudes uit mekaar te houden, onder meer omdat mevrouw Peck alle gelden via dezelfde escrow account sluisde. 

Bij herhaling werden bovendien beleggersgelden gebruikt om andere beleggers uit te betalen (Ponzi fraude). Het Nederlands gerecht heeft zo’n 25.000 A4 pagina bankafschriften van onder meer mevrouw Peck escrow accounts geanalyseerd. Ondanks monnikenwerk blijven er nog altijd zo’n 20 miljoen $ hiaten in de globale besteding van de 223 miljoen $ beleggersgelden die mevrouw Peck heeft geïnd. Het Nederlands gerecht heeft met haar analyse van mevrouw Peck escrow accounts bovendien nooit de bedoeling gehad om de rekeningen van alle Florida trusts en vennootschappen te reconstrueren. 

De verschillende structuren moeten dan ook juridisch als één geheel worden behandeld, waarbij de vorderingen van alle schuldeisers niet langer vorderingen blijven op één welbepaalde trust of voor één welbepaalde polis, maar vorderingen op de totaliteit van de portefeuille. Van de huidige 34 afzonderlijke falingen krijgen we dan 1 enkele globale faling. 

Het is bovendien te gek dat de curator (“interim trustee”) ondertussen reeds miljoenen $ heeft geind maar op MQIC beroep doet om de premies en kosten voor alle polissen te betalen. 

Nu de beslissing over de “alter ego” is gevallen heeft MQIC reeds een verzoek tot “subcon” ingediend. Ook al twijfelen we niet aan de uitkomt van dit verzoek wordt hierna met de derde klip uitgelegd waarom het tijdstip van een rechterlijke uitspraak over “subcon” belangrijk is. 

3. 

Derde klip is de financiering van de premies van de Amerikaanse levensverzekeringspolissen. 

Sinds eind augustus 2012 is er slechts één partij die de premies betaalt voor alle polissen, namelijk MQIC. 

Weliswaar is er met het overlijden van een Amerikaanse verzekerde reeds geld in de faling binnengekomen. Dit geld is nu echter nog niet beschikbaar voor premiefinanciering omdat er nog geen beslissing is gevallen over “subcon”. 

Bovendien valt het best te begrijpen dat enkele participanten in deze opengevallen polis (3.000.000 $ aan face value) hun deel opeisen ook al werd die polis gekocht en de premies daarvan betaald met gelden van zowel andere participanten als van MQIC. 

Hiervoor hebben we reeds aangegeven dat nog enkele bijkomende miljoenen $ voor de faling in het verschiet zijn. Echter, zelfs indien aansprakelijkheidsprocedures op korte termijn resultaat opleveren, dan nog kan en mag de curator (“interim trustee”) die gelden slechts voor premiefinanciering gebruiken nadat tot “subcon” werd beslist. 

Ook al is het verzet tegen de “subcon” zeer beperkt, de rechter moet hoe dan ook de argumenten nog aanhoren vooraleer hij beslist. Hoe meer participanten twisten over het te voeren beleid, hoe langer het zal duren eer er een uitspraak komt. Het is te hopen dat de participanten inzien dat we met zijn allen belang hebben om zo spoedig mogelijk een uitspraak te krijgen over “subcon”, zodat de trustee ten volle de verloren assets kan recupereren en de opbrengsten kan aanwenden voor het betalen van premies. 

4. 

Vierde klip is het wantrouwen bij een aantal participanten. 

Het beheer van de belangen van de participanten wordt bemoeilijkt door de aanhoudende tactiek van mevrouw Peck om zo veel mogelijk verdeeldheid te zaaien tussen participanten en zo veel mogelijk desinformatie de wereld in te sturen, zodat veel participanten ook niet meer weten wat ze mogen geloven. Het minste wat mevrouw Peck en haar verlengstuk AdminQI hebben bereikt, is dat een deel van de participanten niemand meer geloven en ervan overtuigd zijn dat ze “door iedereen” worden bedrogen. 

MQIC is echter een organisatie van participanten, die wordt bestuurd door participanten zelf, waarbij de gekozen raad van bestuur controle uitoefent op de dagelijkse werking, en waarbij de leden zich op de jaarlijkse Algemene Vergadering kunnen uitspreken over het beleid en over de jaarrekeningen. 

Bovendien kiest MQIC er niet voor om de polissen te laten beheren door een schimmige “SPV” geleid door AdminQI, maar kiest zij ervoor de polissen onder controle te brengen van een curator, gecontroleerd door de Amerikaanse rechtbank, die optreedt in het belang van alle beleggers. 

De recente successen die een gevolg zijn van de strategie die door MQIC werd gekozen laten duidelijk zien dat het vertrouwen dat de participanten in ons hebben gesteld volkomen gerechtvaardigd is. 

Hierbij moeten we opmerken dat MQIC om tactische redenen bepaalde informatie voor zich heeft moeten houden. Dit is soms een noodzaak in een complex dossier met zeer omvangrijke fraude. Gevolg van deze tactiek is dat we er in enkele maanden tijd in geslaagd zijn mevrouw Peck af te zetten, de polissen onder controle te plaatsen van een onafhankelijk trustee onder toezicht van de rechtbank en een aanvang hebben kunnen maken met een diepgaande analyse en due diligence van de portefeuille. De complexiteit van de feiten en regelgevingen uit meerdere landen maakt bovendien dat de materie niet altijd even duidelijk is, waardoor ook het beleid en de voorgestelde oplossingen niet altijd even duidelijk zijn. Dat sommigen soms terechte vragen stellen over de redenen van bepaalde handelingen, is in die context normaal. MQIC is er voor de participanten en wij zullen dan ook graag alle mogelijke vragen beantwoorden die beleggers hebben over deze lastige materie. 

Voor een maximale recuperatie van gelden uit de faling, is het echter noodzakelijk dat iedereen begrijpt dat een gezamenlijk optreden fundamenteel is voor een snelle en succesvolle recuperatie. Hoe meer wantrouwen de bovenhand krijgt, hoe meer de behartiging van ieders belangen bemoeilijkt wordt. 

De successen die thans worden behaald, tonen aan dat de strategie van MQIC langzaam maar zeker zijn vruchten afwerpt. 

Uiteindelijk zal het bestuur van MQIC op de algemene vergadering (vermoedelijk in maart) verantwoording afleggen voor haar beleid en voor de wijze waarop ze de middelen van MQIC heeft aangewend. 

Alle participanten zullen op dat moment kunnen oordelen over het gevoerde beleid. 

Alleen al deze procedure moet het duidelijk maken dat het bestuur van MQIC een beleid probeert te voeren, in de eerste plaats voor haar eigen leden, maar ook in het belang van of toch minstens met respect voor de overige participanten.

 

2. Ondersteuning van de aansprakelijkheidsvorderingen

De vorderingen van de curator en de individuele participant zijn niet identiek

Het faillissement is niet alleen van belang voor het redden van de portefeuille Amerikaanse polissen, maar is ook een belangrijk instrument voor aansprakelijkheidsvorderingen. Een curator heeft nu eenmaal bijzonder krachtige middelen om ontdragen gelden te recuperen. Naar Amerikaans en Florida recht kan een curator daarbij zelfs tot 4 jaar terug gaan. 

Een curator is echter in beginsel niet bevoegd om een vordering in te stellen voor persoonlijke schade van gedupeerde beleggers. 

Zo kan een curator wel een vordering instellen tegen de heren Blom, Laan en Moens omdat zij gelden uit de trusts hebben ontdragen. Een curator kan echter geen vordering instellen omdat beleggers persoonlijk werden opgelicht en gelden afhandig gemaakt.

 

Opvraging van gegevens van de rechtsbijstandverzekeringen

MQIC zal haar leden verder blijven ondersteunen in hun vordering tegen mogelijke aansprakelijken om gelden te recupereren die de curator niet kan opvragen. 

Op dit moment komen de aangiftes bij de rechtsbijstandverzekeraars vlot binnen. In de loop van februari zullen we opnieuw met de rechtsbijstandverzekeraars contact opnemen om tot een globaal vergelijk en dus tot een globale juridische ondersteuning te komen. Bedoeling is om zowel in Amerika als in Nederland met één advocaat op te treden tot verdere recuperatie van gelden. 

Tot slot

Met haar wanbeleid is mevrouw Peck verantwoordelijk voor de schade aan de portefeuille Amerikaanse polissen. Omdat mevrouw Peck ruim de tijd heeft gehad om ontdragen gelden en ander vermogen buiten het bereik van participanten en andere schuldeisers te zetten moet van die kant helaas niet te veel worden verwacht, ook al heeft het Nederlands gerecht bijvoorbeeld een rekening van mevrouw Peck op de Seychellen geïdentificeerd. 

MQIC is er in geslaagd om de portefeuille langzaam maar zeker uit de afgrond te trekken. 

De klippen die nog moeten genomen worden zullen minstens nog maanden in beslag nemen. Elke klip en elke betwisting heeft bovendien zijn kostprijs en beperkt bijgevolg de recuperatie voor participanten. 

Ook het overleg met de rechtsbijstandsverzekeraars zal niet van vandaag op morgen geregeld zijn. 

Deze traagheid creëert bij veel participanten de nodige ergernis en frustratie. Het zijn echter fasen waar we door moeten. 

Ook al heeft de “chapter 7” faling voor participanten alsnog niets tastbaars opgeleverd, desondanks zijn al belangrijke assets gerecupereerd en het geeft de faling alle participanten en dus ook MQIC leden nu al uitzicht op een redelijke recuperatie van hun belegging. Uiteraard moeten er nog diverse klippen genomen worden en vele valkuilen vermeden worden maar het MQIC bestuur ziet nu al licht in de donkere tunnel waar we met zijn allen in verzeild zijn geraakt. 

Wij rekenen op uw verder vertrouwen. Ons beleid beoogt niet alleen het redden en het consolideren van de portefeuille Amerikaanse polissen maar ook gezamenlijke juridische ondersteuning. Ons opzet is immers te komen tot de best mogelijke recuperatie. 

We begrijpen dat het een zeer complexe materie is die niet altijd even duidelijk is, onder meer door de zeer complexe Amerikaanse procedures. We pogen echter u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen, zodat iedereen de verdere evolutie kan volgen.  

Namens MQIC

*****
***
*

 

Update - Verslag crediteurenmeeting 11 december 2012 te Florida + aansluitend overleg

  

1. Op 11 december werd conform het Amerikaanse faillissementsrecht de creditors meeting gehouden te West Palm Beach in Florida, waarbij de schuldeiseres de kans krijgen om een definitieve trustee te verkiezen. Deze vergadering wordt niet georganiseerd door de rechtbank, maar door het Amerikaans bureau dat de trustees aanwijst. Basisidee is dubbel: stemt de meerderheid vóór één trustee (te kiezen uit de lijst van erkende trustees), dan is deze verkozen. Indien geen enkele trustee 20% van de stemmen behaalt of indien er geen stemmers worden toegelaten, dan blijft de voorlopige trustee zitten.

 

2. Op de creditors meeting waren de volgende partijen vertegenwoordigd:

a.               ‘curator’ interim trustee mevrouw Deborah C Menotte en advocaat;

b.               de heer Gé Schutte namens 35 QI Beleggers en advocaat;

c.               een advocate, die meedeelde “provisioneel” op te treden namens enkele CLSF VIII Beleggers, een fonds waarvan de onderliggende Amerikaanse levensverzekering zopas aan ‘curator’ interim trustee mevrouw Deborah C Menotte werd uitbetaald wegens het overlijden van de verzekerde;

d.               MQIC en advocaat ;

e.               SPQI en advocaat.

 

3. MQIC en SPQI hebben voorafgaand diepgaand overleg gepleegd over de te volgen strategie, en werden ook vertegenwoordigd door dezelfde advocaat. Zij waren van mening dat de faling, gelet op de omvang, de complexiteit en de omvangrijke fraude, best gediend zou zijn met een trustee, die tevens forensic accountant is en ervaring heeft met life settlementspolissen. Daarom stelden MQIC en SPQI gezamenlijk Maggy Smith voor als trustee.

 ‘Curator’ interim trustee mevrouw Deborah C Menotte meent dat geen enkele participant stemgerechtigd is, en beriep zich daarbij op hetzelfde argument dat sinds enkele maanden door Ms Peck wordt gebruikt om de beleggers alle rechten te ontzeggen: de fondsen voor gemene rekening zijn de enige begunstigden.

Op deze manier hoopt mevrouw Deborah C Menotte natuurlijk dat er wettelijk geen enkele wettelijke aanvaardbare stemgerechtigde komst opdagen, en dat ze iop deze manier trustee kan blijven.

De heer Gé Schutte liet zich niet van de wijs brengen door het feit dat mevrouw Deborah C Menotte ook hemzelf en zijn goed niet als schuldeiser erkend, en wenste mevrouw Menotte te behouden als definitieve trustee.

De advocate die CLSF VII vertegenwoordigde was niet stemgerechtigd, maar sprak haar voorkeur uit voor behoud van de voorlopige trustee, duidelijk in de hoop dat op die manier er geen collectivisering komt, zodat de participanten uit CLSF VIII zonder meer de opbrengst kunnen ontvangen zonder rekening te houden met de andere beleggers.

4. Omdat alle partijen bezwaren maakte tegen de stemmen van de anderen, kon nog geen definitieve trustee worden aangesteld, hoewel Maggy Smith meer dan 90% van de stemmen achter haar naam kreeg.

De vertegenwoordiger van het Amerikaanse trustbureau dient nu zo spoedig mogelijk een rapport op te maken, waarschijnlijk voor eindjaar, waarna partijen de rechtbank binnen de 2 weken zullen vragen om te beslissen over de toelaatbaarheid van de stemmen, waarna een definitief oordeel volgt over de trustee, waarschijnlijk half februari.

 

5. De interim trustee  neemt op deze manier onvoldoende afstand van de frauduleuze structuren die zijn opgezet door QI om de beleggers hun rechten te ontzeggen, in een poging om zelf trustee te blijven.

Wij zullen de rechtbank wijzen op het gevaar van deze houding.

 

6. De voorkeur van MQIC en SPQI voor een nieuwe trustee is ingegeven door de bekommernis om de portefeuille zo goed mogelijk in stand te houden voor alle beleggers.

Echter, ondanks herhaaldelijk overleg en rappels kan Ms Menotte ons inziens nog onvoldoende concrete resultaten voorleggen.

 

In feite zijn de enige concrete resultaten de resultaten die het gevolg zijn van het feit van de faling zelf

• Door het faillissement werd de verkoop tegengehouden van enkele polissen die quasi gratis    waren verkocht door Peck, onder meer aan de LSC-groep. MQIC en SPQI hebben Ms Menotte gevraagd om de polissen, waarvan de verkoop al is afgerond, aan te schrijven tot teruggave van de polissen.

Thans pogen MQIC en SPQI ms Menotte ertoe te bewegen verdere acties te ondernemen.

•Door het faillissement hebben we eindelijk toegang tot de polisinformatie en zijn we in staat de premies op een rationele manier te betalen.

MQIC en SPQI pogen Ms Menotte ertoe te bewegen deze informatie op een professioneel manier ter beschikking te stellen zodat de waarde van de polissen kan worden geoptimaliseerd. Dit heeft tot resultaat geleid dat Ms Menotte thans nauw samenwerkt met Litai die op een professionele manier de administratie van de polissen waarneemt.

•MQIC en SPQI hebben Ms Menotte verzocht ernstige acties te ondernemen met betrekking tot de gelapste polissen. Eindelijk lijkt er beweging te komen door onze aanhoudende druk.

 

7. Een belangrijk onderdeel van het dossier is de collectivisering van de volledige portefeuille. Alle beleggers zijn binnen een groot fraudesysteem op dezelfde manier om de tuin geleid. Een dergelijke collectivisering is van bij aanvang het doel en de opzet geweest van zowel MQIC en SPQI. Door de aard van de fraude, werden de gelden van de beleggers gebruikt in het belang van andere beleggers, waarbij het uiteenrafelen van de verschillende verhoudingen van bij aanvang onmogelijk is. Het is niet omdat in dit totale fraudesysteem toevallig een polis tot uitkering komt, dat sommigen “de jackpot trekken”. Iedereen heeft in oorsprong belegd in een risicoloze belegging, waar iedereen ongeveer dezelfde return zou krijgen.

We begrijpen dus wel de houding van de beleggers uit CLSF VIII die “eieren voor hun geld” kiezen, maar menen dat iedereen op dezelfde manier heeft bijgedragen en op dezelfde manier slachtoffer is van de gehele fraude.

We begrijpen nog minder de houding van sommige beleggers, die steun verlenen aan een trustee die zich thans lijkt te verzetten tegen collectivisering. Blijkbaar zijn deze beleggers vergeten te vertellen aan sommige mensen die zij beweren te vertegenwoordigen en die belegd zijn in gelapste polissen, dat niet-collectivisering betekent dat ze alles kwijt zijn. We nemen aan dat beleggers zich beter eens bezinnen voor ze hun lot in de handen leggen van mensen die geen enkel inzicht hebben in het dossier en zich klaarblijkelijk laten leiden door medeplichtigen van Peck. Voor mensen in gelapste polissen is collectivisering de enige wijze om mee aanspraak te maken op uitkering.

 

8. Naast en bovenop de creditors meeting van 11 december jl. zijn de concrete acties m.b.t. zowel de portefeuille Amerikaanse levensverzekeringen als aansprakelijkheidsvorderingen van belang. Zoals gemeld hebben we op 12 en 13 december diverse concrete actiepunten met ‘curator’ interim trustee mevrouw Deborah C Menotte besproken.

We denken thans dat MQIC en SPQI een aantal concrete afspraken hebben kunnen maken met Ms Menotte zodat een aantal belangrijke en dringende zaken eindelijk worden aangepakt.

De afspraken met Litai met het oog op een professionele administratie van de polissen werd op papier gezet, er werden verregaande afspraken gemaakt over de communicatie van de verzekeraars over de gelapste polissen, verdere initiatieven worden genomen naar de verkochte polissen.

Ondanks dat de samenwerking met de interim trustee nu toch op gang lijkt te komen, hopen we op korte termijn een definitieve trustee kunnen begroeten die met kennis van zaken en doortastendheid het dossier verder kan aanpakken.

Er zijn op de vergadering van 11 december belangrijke stappen gezet naar de volledige samenvoeging van de falingen. Deze stappen moeten in de loop van februari uitmonden in de samenvoeging van de falingen met de overblijvende structuren zoals de trusts, die uitsluitend in faling kunnen gaan indien vast staat dat het gaat om identieke structuren als de gefailleerde vennootschappen (“alter ego”).

 

Van daaruit zullen we zo snel mogelijk werk maken van een volledige collectivisering op grond van het bestaan van een Ponzi fraude.

Pas nadat dit volledig werd gerealiseerd, kunnen verdere stappen worden genomen in het beheer van de volledige portefeuille. Deze stappen worden echter thans al voorbereid in onze inspanningen om polissen terug te activeren of de recupereren na de bedrieglijke verkopen.

 

 *****
***
*

 

Update – rechtszitting van 6 december 2012

Zoals aangegeven op de www.qifraud.com website werden 33 Florida vennootschappen in faling verklaard door de faillissementsrechter van West Palm Beach. Hiermee verloor mevrouw Deborah C Peck het beheer over alle Quality Investments goederen en kreeg ‘curator’ interim trustee mevrouw Deborah C Menotte de verantwoordelijkheid over al die goederen. 33 verschillende rechtszaken die onderling nauw verbonden zijn is een heel kluwen. Omdat mevrouw Deborah C Peck de beleggersgelden dusdanig vermengd heeft worden alle rechtszaken voortaan gebundeld tot slechts één enkele, ‘joint administration’ genoemd. Dit vergemakkelijkt danig de administratie voor de advocaten en de rechter maar even belangrijk ook voor het beheer van ‘curator’ interim trustee mevrouw Deborah C Menotte.

Berger Singerman, het advocatenburo van ‘curator’ interim trustee mevrouw Deborah C Menotte, heeft op de zitting van 6 december een brief voorgelezen van een Nederlandse advocaat die alle participanten van één fonds wil verenigen om dat ene fonds een eigen koers te laten varen. We gaan ervan uit dat de faillissementsrechter dat verzoek zal verwerpen wegens voormelde commingling of vermenging van beleggersgelden.

Op de rechtszitting van 6 december 2012 was de groep rond de heer Gé Schutte vertegenwoordigd door een Florida advocaat. MQIC heeft uitdrukkelijk laten aangegeven dat:

- die QI Participanten eveneens het slachtoffer zijn van fraude gepleegd door onder meer de advocaten Deborah C Peck en Koen Blom alsook door de heren Frank Laan en Dennis Moens;

- MQIC doelbewust voor een faillissementsprocedure heeft gekozen zodat, onder rechterlijke controle, alle Quality Investments goederen voortaan op een professionele wijze in het belang van alle QI Participanten worden beheerd;

- MQIC respect heeft voor alle QI Participanten, zelfs indien ze er andere meningen op na houden. MQIC heeft bijgevolg geen bezwaar tegen de deelname van de groep rond de heer Gé Schutte aan de schuldeisersvergadering van 11 december – zie hierna waarom.

AdminQI vordert $1,381,209.72 van de gefailleerde vennootschappen. Daarbovenop vorderen AdminQI individuen rechtstreeks of via andere vennootschappen nog enkele honderd duizenden dollars. Op 1 jaar zoveel claimen ten koste van QI Participanten kan echt niet. MQIC heeft bijgevolg de rechter verzocht om AdminQI & Co te weren op de schuldeisersvergadering van dinsdag 11 december.

MQIC heeft tevergeefs gepoogd om overleg te plegen met de heer Gé Schutte. Laten we minstens hopen op voldoende samenwerking zoals dat het geval is met de stichtingen SPQI en QI-Verlies. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat partijen zoals AdminQI, Peck en Watershed misbruik maken van meningsverschillen tussen QI Participanten.

*****
***
*

   

Update van 3/12/2012

Onderwerp : bericht van Gé Schutte en AdminQI m.b.t. het SPQI VOLMACHT formulier

De heer Gé Schutte en AdminQI roepen QI Participanten op om het SPQI Volmacht formulier niet af te leveren. Zij beroepen zich daarbij op argumenten die totaal onjuist zijn. 

1. QI Participanten hebben inderdaad “tegenstrijdige berichtgeving” ontvangen. Mevrouw Deborah C Peck en haar vertegenwoordiger AdminQI hebben er immers alles aan gedaan om QI Participanten te misleiden. Mevrouw Deborah C Peck en AdminQI pogen immers de verduistering door en met medewerking van Peck van nagenoeg de helft van alle inlages voor de QI Participanten en voor de rechtbank te verbergen door de “schuld” op anderen af te wentelen. Hiertoe hebben ze van bij aanvang een tactiek gevolgd die erop gericht is de bewijzen zo veel als mogelijk te laten verdwijnen. 

Het is natuurlijk jammer dat de heer Schutte, die in zijn e-mail van 12 april 2012 zich beroept op zijn “samenwerking met Peck en van der Velde”, zich schaamteloos laat misbruiken voor deze frauduleuze tactiek, terwijl hij toch één van de gedupeerden is van de gewetenloze fraude van Peck. 

2. De heer Gé Schutte stelt met anderen van zijn groep in de USA te hebben gesproken over de QI-Portefeuille met de interim trustee mevrouw Deborah Menotte en haar advocaat mevrouw Lesly Cloyd . De bewering  “dat de totale uitkeringswaarde van de portefeuille ... is teruggelopen van $ 340 tot $120 miljoen, een verlies van $ 220 miljoen” is echter totaal fout. Het is immers duidelijk geworden uit de gegevens die we hebben bekomen dat mevrouw Deborah C Peck: 

 • aan MQIC misleidende informatie heeft bezorgd, respectievelijk heeft laten bezorgen, waardoor MQIC niet in staat was om op nuttige wijze premies te betalen aan de betrokken verzekeringsmaatschappijen;
 • diverse polissen via een LSC vennootschap (en naar alle waarschijnlijkheid ook met LSC als koper) , heeft verkocht voor een fractie van de waarde  (2%, waarbij de Trust dan nog moesten instaan voor de verkoopkosten) , in pand heeft gegeven of in beslag heeft laten nemen;
 • “een verlies van $ 220 miljoen” is daarom misleidende informatie.
 • zowel voor als na 27 september 2011, en zelfs nadat de rechtbank haar in september 2012 verbood nog verder met gelden van QI te handelen, premiegelden heeft misbruikt voor haar andere activiteiten van ‘assisted living’ of ouderlingentehuizen. 

Omdat interim trustee mevrouw Deborah Menotte en haar advocaat mevrouw Lesly Cloyd MQIC een geheimhoudingsovereenkomst hebben opgelegd aan MQIC, kan en mag MQIC helaas geen uitspraak doen over de huidige stand van de QI-Portefeuille. 

3. MQIC heeft de haar toevertrouwde gelden als een goed huisvader beheerd om de verliezen van haar leden zoveel als mogelijk in te perken, met respect voor de overige QI Participanten omdat ook zij hebben geleden. Het MQIC bestuur zal daarbij tegenover haar algemene vergadering verantwoording afleggen conform de voorziene procedures die nota bene geheel markconform zijn. De bewering dat MQIC opzettelijk en per ongeluk (!) niet betalen van premies ... polissen doelbewust laten lapsen” en “het eerste gunstige voorstel dat werd gepresenteerd door LSC” is laster. MQIC heeft zo veel als binnen haar mogelijkheden viel premies betaald en vele andere acties ondernomen. Hierdoor, en hierdoor alleen, is MQIC erin geslaagd  nog vele polissen voor de QI Participanten te behouden. Zich nu nog beroepen op het  1e LSC voorstel is trouwens vrij onzinnig, nu dit voorstel in strijd was met de Europese en Ierse wetgeving en om die reden door de Ierse Centrale Bank onmogelijk is gemaakt. De ware aard van LSC moet trouwens voor iedereen steeds duidelijker worden als men ziet dat deze meewerkt aan het frauduleus ontdragen van polissen. 

4. Volgens eerdere AdminQI berichten was de QI-Portefeuille in juli 2012 nog geheel intact, nu zou het slechts tot “begin juni” 2012 geweest zijn. Beide verklaringen zijn hoe dan ook fout. Mevrouw Deborah C Peck had immers al eerder polissen overgedragen, respectievelijk in pand had gegeven of zich niet verzet tegen beslag. 

5. Elke trustee wordt benoemd en gecontroleerd door de rechtbank, ook kandidaten die door de participanten worden voorgedragen. I.t.t. de kandidaat trustee die MQIC en SPQI steunen heeft interim trustee mevrouw Deborah Menotte geen ervaring met Life Settlements noch met internationale fraude dossiers. Het is anderzijds ongebruikelijk dat interim trustees aanblijven. Ze horen immers het pad te effenen voor een ‘curator’ die de schuldeisers benoemen. Er is geen enkele rationele reden waarom Deborah Menotte trustee zou blijven. Er wordt door Gé Schutte en AdminQI ook geen enkel zinvol argument voor gegeven. Is het misschien omdat de trustee die MQIC voorstelt een forensic accountant is, die vanuit haar ervaring perfect geplaatst is om de fraude van Peck bloot te leggen? 

6. MQIC leden hebben al hun aansprakelijkheidsvorderingen behouden. Het is dan ook niet in te zien hoe MQIC bijdraagt tot “het afdekken van de aansprakelijkheid van de Belgische verkoopintermediairs”. Het beleid van MQIC  is erop gericht de verliezen van haar leden zoveel

7. SPQI voorzitter Eelco Homan heeft uitvoerig  overleg gepleegd met het MQIC bestuur. Hij heeft ondertussen al bij herhaling, samen met Private Insurer en MQIC bestuurder Jean-François Lycops, een rits partijen ontmoet, onder meer AdminQI, advocaten, forensische experts, interim trustee mevrouw Deborah Menotte, mevrouw Deborah C Peck, LSC, Litai Assets en parketmagistraten. Van bij aanvang hebben MQIC en de heer Homan verregaand samengewerkt, omdat ze inzagen dat dit in het belang was van alle participanten. Er is een periode geweest van diepgaande onenigheid over de wijze van premiebetaling, maar deze onenigheid bleek naderhand gebaseerd op een strategische keuze tot stilzwijgen vanwege MQIC, die veel onbegrip heeft veroorzaakt. De heer Homan heeft echter, nadat hij op de hoogte kwam van alle informatie, kritisch onderzocht en gemeend dat de samenwerking kon worden hervat. Dit heeft dus niets met “charme” en “duistere redenen” te maken maar wel en uitsluitend met rationaliteit en de bekommernis om het belang van de participanten. 

8. Het is onjuist aan te geven dat “de partijen die het thans voorliggende LSC-voorstel hebben bekeken zijn allemaal enthousiast over dit voorstel”. Het voorstel is door diverse partijen zeer grondig onderzocht. Aangezien het niet de bedoeling is dat anderen met het overblijvende geld Russische roulette spelen, zijn alle partijen die professioneel voldoende met deze materie vertrouwd zijn, ervan overtuigd dat het voorstel totaal foutieve en misleidende informatie bevat en de kans op totaal verlies van de totale portefeuille onaanvaardbaar (extreem) hoog is. 

Wij kunnen daarom de niet leden van MQIC alleen maar oproepen om een volmacht te verstrekken aan SPQI, zodat uw stem op de schuldeiseresvergadering wordt gebruikt in het belang van de participanten en niet in het belang van AdminQI, Peck of LSC. 

Steeds tot nadere toelichting bereid.

 *****
***
*

 

 

Update van 23/11/2012

Verslag van de bezoeken in Florida door MQIC en SPQI vertegenwoordigers

In de week van 5 – 9 november jl. hebben MQIC en SPQI in de personen van Jean-François Lycops en Eelco Homan gezamenlijk de interim trustee mevrouw Menotte, onze Amerikaanse advocaten, een mogelijke nieuwe trustee en Litai Assets ontmoet en met hen overlegd. Deze besprekingen zijn op een positieve manier verlopen. Mevr. Menotte heeft tijdens de besprekingen aangegeven dat ze met de door ons aangedragen partij, Litai Assets, een overeenkomst wil sluiten om de polissen van de QI-portefeuille te servicen. Een dergelijke service overeenkomst wordt eerstdaags geformaliseerd nu geheimhoudingsovereenkomsten werden afgesloten. Voorlopig zullen de benodigde premies nog direct door MQIC worden betaald. Alles wordt in het werk gesteld om het verder lapsen van polissen te voorkomen. Uiteraard wordt er bij het in stand houden wel gekeken of dit economisch verantwoord is.

Gezien langdurige vermenging van gelden van participanten door Mevr.Peck en Watershed zal met grote waarschijnlijkheid worden vastgesteld, dat de polissen zijn gecollectiviseerd.

Op 11 december ek. zal er in beginsel voor alle fondsen een crediteurenvergadering plaatsvinden (i.p.v. op 30 november, op 4 december én op 11 december). Een belangrijk doel voor deze vergaderingen is de benoeming van een [de] nieuwe trustee. Anders dan in België en in Nederland worden in een eerste fase interim trustees benoemd die de toestand dienen voor te bereiden voor een definitieve/permanente trustee. Beide trustee functies moeten net zoals in België en in Nederland de belangen van de schuldeisers behartigen.

SPQI, MQIC en QI-verlies zijn het in principe eens over de toekomstige behandeling van belangen van participanten. Wij verwachten binnen afzienbare tijd dit in uitgewerkte vorm aan alle participanten te kunnen voorleggen zodat de nieuwe trustee dit passend kan uitvoeren.

Update AdminQI van 7 november

Een aantal weken geleden heeft AdminQI een update op haar website geplaatst. De reactie op een aantal door AdminQI gedane beweringen treft u onder dit artikel aan. Tevens treft u een tekst aan die op de site website www.qifraud.com staat, deze geeft een goed beeld van de werkelijke situatie omtrent chapter 7 en 11 procedures.

Reactie van op de AdminQI update van 7 november

Op de website van MQIC staat:

Op 7 november heeft AdminQI op haar website een update geplaatst met haar zienswijze op de huidige situatie. Hierbij treft u een korte reactie aan van MQIC MQIC verwijst vooreerst naar de volledige weergave van het verhoor van mevr Peck op 24 augustus 2012. Wij vragen u voornamelijk te letten op blz 150-156, waarin duidelijk wordt aangegeven waarom de rechter de interim trustee heeft benoemd. Daarbij werd onder meer duidelijk aangegeven dat verkoop van polissen, om met de opbrengsten daarvan te beletten dat andere polissen zouden lapsen, niet is toegestaan vanuit de manier waarop Peck de trusts runde.

Tevens willen wij u meegeven dat Peck zelf vrijwillig akkoord is gegaan om voor alle fondsen chapter 7 aan te vragen en haar trusteeschap over te dragen.

Wat betreft de faillissement, dat is uitgesproken op grond van chapter 7, vertrekt MQIC van het beginsel dat de verkoop van polissen dient vermeden te worden. MQIC is nu dan ook samen met haar Amerikaanse advocaten hard bezig om verkopen van diverse polissen, ver onder de prijs en tijdens de maanden juli, augustus en september 2012, via LSA (een aan LSC/Iain Stamp gelieerde broker) terug te draaien.

Met betrekking tot de deadline voor toetreding tot MQIC kunnen wij u melden dat toetreding mogelijk blijft, ook voor gelapste polissen, zolang er nog geen definitieve lapslijst beschikbaar is. Nadien wordt de toestand opnieuw overwogen, maar participanten met een niet gelapste polis kunnen blijven aansluiten.

De opmerkingen over het lapsen van polissen en het verdampen van de economische waarde van polissen laten wij geheel voor rekening van AdminQI.

De volgende tekst staat tevens op de website www.qifraud.com (voor een vertaling, zie tekst van MQIC elders in het bulletin):

The bankruptcy cases filed in the United States have been filed under Chapter 7 of Title 11 of the United States Bankruptcy Code. A corporate Chapter 7 bankruptcy is a court-sanctioned and supervised procedure in which a court-appointed trustee takes over an insolvent corporation's finances and debts. In this type of bankruptcy, the trustee marshals the corporation's limited assets and distributes the proceeds to the corporation's creditors. While Chapter 7 bankruptcies are generally filed in cases where the corporate debtor’s business will ultimately be wound up and distributed, Chapter 7 trustees are afforded broad authority and flexibility to maximize the value of the assets of the corporate debtor over the months or, if necessary, years following the bankruptcy filing. Additionally, where longer term administration of assets is determined to be appropriate, a Chapter 7 bankruptcy may, in some instances, be converted into a Chapter 11 reorganization. Because the Quality Investments offering was a fraudulent offering, it is likely that the jointly administered bankruptcy actions will seek to stabilize the active insurance policies, increase the credit rating of the portfolio, and thereafter, will seek a transaction or transactions that would maximize the value of the assets for the interested creditors. At this time, all efforts are being made to pay insurance policy premiums and to avoid policy lapses. No individual policy or policies are being given preferential treatment over other policies.

Vrije Vertaling:

De faillissementsaanvraag in de VS is gedaan onder chapter 7 van de United States Bankruptcy Code. Een Chapter 7 faillissementsaanvraag is een door rechtbank gesanctioneerde en onder zijn toezicht staande procedure waarbij een door de rechtbank aangewezen toezichthouder (trustee) het beheer overneemt van een insolvent bedrijf.

Bij dit type faillissement, ziet de trustee toe op de bezittingen en distribueert de opbrengsten naar de schuldeisers van het bedrijf. Alhoewel Chapter 7 faillissementen in het algemeen vooral worden uitgesproken ten einde de schuldeisers zo snel mogelijk te voldoen, hebben de trustees veel flexibiliteit, macht en tijd (hierbij is een periode van een aantal jaren geen uitzondering) om de waarde van de bezittingen te maximaliseren.

Daarbij komt dat de mogelijkheid bestaat, dat indien een afwikkeling langer duurt, een chapter 7 om te zetten in een chapter 11 reorganisatie.

Vanwege het feit dat Quality Investment gebaseerd was op fraude, is het te verwachten dat de afhandeling van de portefeuille op de navolgende manier zal plaatsvinden. De afwikkeling zal er op gericht zijn om tot een stabiele actieve portefeuille te komen waarbij de verbetering van de kwaliteit van de portefeuille voorop zal staan en dat er daarna zal worden gekeken naar transacties die de waarde van de portefeuille zullen maximaliseren voor crediteuren.

Momenteel wordt alle energie gestoken in het betalen van de verzekeringspremies en het voorkomen van lapsen van polissen die toedragen aan de verbetering van de economische waarde van de portefeuille. Hierbij zal er geen onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende polissen.

  

*****
***
*

 

 Update van 08/11/2012

Op 7 november heeft AdminQI op haar website een update geplaatst met haar zienswijze op de huidige situatie. Hierbij treft u een korte reactie aan van MQIC

MQIC verwijst vooreerst naar de volledige weergave van het verhoor van mevr Peck op 24 augustus. Wij vragen u voornamelijk te letten op blz 150-156, waarin duidelijk wordt aangegeven waarom de rechter de interim trustee heeft benoemd. Daarbij werd onder meer duidelijk aangegeven dat verkoop van polissen, om met de opbrengsten daarvan te beletten dat andere polissen zouden lapsen, niet is toegestaan vanuit de manier waarop Peck de trusts runde.

Wat betreft de faillissement, dat is uitgesproken op grond van chapter 7, vertrekt MQIC van het beginsel dat de verkoop van polissen dient vermeden te worden. MQIC is nu dan ook samen met haar Amerikaanse advocaten hard bezig om verkopen van polissen, ver onder de prijs, aan LSA (een aan LSC/Stamp gelieerde broker) terug te draaien.

Hieronder vindt u een vertaling van een stuk dat u ook kan vinden op de website qifraud.com waar een toelichting wordt gegeven op een chapter 7 bankruptcy en de mogelijkheid tot omvorming in een chapter 11.

Met betrekking tot de deadline voor toetreding tot MQIC kunnen wij u melden dat toetreding mogelijk blijft, ook voor gelapste polissen, zolang er nog geen definitieve lapslijst beschikbaar is. Nadien wordt de toestand opnieuw overwogen, maar participanten met een niet gelapste polis kunnen hoe dan ook steeds blijven aansluiten.

De opmerkingen over het lapsen van polissen en het verdampen van de economische waarde van polissen laten wij geheel voor rekening van AdminQI.

Vrije Vertaling:

De faillissementsaanvraag in de VS is gedaan onder chapter 7 van de United States Bankruptcy Code. Een Chapter 7 faillissementsaanvraag is een door rechtbank gesanctioneerde en onder zijn toezicht staande procedure waarbij een door de rechtbank aangewezen toezichthouder (trustee) het beheer overneemt van een insolvent bedrijf.

Bij dit type faillissement, ziet de trustee toe op de bezittingen en distribueert de opbrengsten naar de schuldeisers van het bedrijf. Alhoewel Chapter 7 faillissementen in het algemeen vooral worden uitgesproken ten einde de schuldeisers zo snel mogelijk te voldoen, hebben de trustees veel flexibiliteit, macht en tijd (hierbij is een periode van een aantal jaren geen uitzondering) om de waarde van de bezittingen te maximaliseren.

Daarbij komt dat de mogelijkheid bestaat, dat indien een afwikkeling langer duurt, een chapter 7 om te zetten in een chapter 11 reorganisatie.

Vanwege het feit dat Quality Investment gebaseerd was op fraude, is het te verwachten dat de afhandeling van de portefeuille op de navolgende manier zal plaatsvinden. De afwikkeling zal er op gericht zijn om tot een stabiele actieve portefeuille te komen waarbij de verbetering van de kwaliteit van de portefeuille voorop zal staan en dat er daarna zal worden gekeken naar transacties die de waarde van de portefeuille zullen maximaliseren voor crediteuren.

Momenteel wordt alle energie gestoken in het betalen van de verzekeringspremies en het voorkomen van lapsen van polissen die toedragen aan de verbetering van de economische waarde van de portefeuille.

Hierbij zal er geen onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende polissen.

*****
***
*

Update

 

Beste,

Omdat mevrouw Deborah C Peck haar bezwaren heeft laten varen is de faling van CLSF III IV Inc definitief. Alle andere polissen en Amerikaanse entiteiten betrokken bij QI worden bovendien als één en dezelfde faling beschouwd. Dit werd nogmaals bevestigd in een vonnis van gisteren 16 october. Gisteren heeft de curator dan ook volgens afspraak met mevrouw Peck, normaal gezien bij haar alle documenten en informatie m.b.t. alle polissen weggehaald. Op de site www.qifraud.com kan U het verloop van de Amerikaanse procedure volgen. Een samenvatting in het Nederlands vindt U op onze site www.mqic.be

De documenten en informatie die gisteren bij mevrouw Deborah C Peck zijn weggehaald worden nu bestudeerd en afgetoetst met de informatie die rechtstreeks van banken en verzekeraars wordt bekomen. Indien mevrouw Deborah C Peck informatie zou hebben achterhouden zal passende dwang worden toegepast. Indien AdminQI haar belofte nakomt de informatie in haar bezit over te dragen zal die aftoetsing heel wat sneller verlopen en behoorlijk minder kosten, vandaar onze oproep dit nu meteen te doen.

Na de afzetting van Peck als trustee zijn de volgende milestones als volgt.

· De polissen op een deugdelijke wijze in stand houden om binnen de 45 dagen aan alle QI Participanten voorstellen te doen.

· MQIC overlegt hierbij met de stichtingen SPQI en QI-Verlies om gezamenlijk voorstellen te doen.

· Omdat MQIC die overgang financiert is er tijdens die overgangsfase geen reden tot enige ongerustheid, integendeel zelfs.

· De stand van zaken wordt nu door professionals bestudeerd, de toestand zal U worden gemeld en alle QI Participanten krijgen binnen de 45 dagen voorstellen die hen toelaat te kiezen wat hen het beste past.

Met de Amerikaanse falingsprocedure wordt rekening gehouden met de rechten van alle betrokkenen, ongeacht of ze wel of geen lid zijn van de belangenverenigingen MQIC, SPQI en/of QI-Verlies, maar is er tevens licht in de donkere tunnel waar alle QI Participanten zich thans bevinden.

Het FIOD document van 1 maart 2012 AH-029 in het Nederlands strafdossier tegen de heren Blom, Laan en Moens geeft aan dat mevrouw Deborah C Peck nagenoeg de helft van de 223 miljoen US$ inlage heeft afgewend. Wegens Mevrouw Deborah C Peck afwending van zo vele miljoenen, haar wanbeheer en de fraude van vele anderen hebben alle QI Participanten noodzakelijkerwijze significante verliezen geleden. MQIC’s milestones beogen dan ook aansprakelijkheidsvorderingen tegen solvabele schuldige partijen. Hiervoor zijn ondertussen reeds de eerste stappen ondernomen.

MQIC doet haar uiterste best om duidelijk en passend te communiceren. Dit is echter knap lastig. Het wanbeheer van AdminQI en mevrouw Deborah C Peck heeft de zaken nodeloos gecompliceerd. Het zal wellicht nog maanden duren eer er duidelijkheid komt over de gevolgen van de collectivisering die AdminQI en mevrouw Deborah C Peck hebben doorgevoerd. AdminQI heeft bovendien danige verwarring veroorzaakt en blijft daar helaas maar mee doorgaan. Wij raden U af om enige actie te steunen die de belangen dient van AdminQI en/of mevrouw Deborah C Peck.

MQIC verdedigt de belangen van haar leden. MQIC heeft daarbij echter ook veel aandacht voor QI Participanten die geen MQIC lid zijn. Ook zij hebben immers enorm geleden en verdienen respect.

Met vriendelijke groeten

Namens het bestuur MQIC

 

* * * * *
* * *
*

 

 

MQIC’s repliek op AdminQI’s Update van 6 october 2012

 

MQIC heeft kennis genomen van AdminQI’s Update van 6 october 2012 op de site www.adminqi.nl die tevens maandagochtend 8 october per e-mail werd verspreid. Ook al zijn we niet verbaasd van de vele misleidende en foute uitspraken van AdminQI hebben we er doelbewust voor gekozen om slechts te reageren op enkele van die uitspraken. MQIC vond het in deze immers belangrijker om snel en beknopt te reageren eerder dan zoals AdminQI er meer dan twee weken over te doen. In het licht van de huidige toestand leek exhaustiviteit ons immers minder van belang dan de gepaste snelheid. Dit sluit uiteraard niet uit dat MQIC desgevallend nog passende actie zal ondernemen tegen de misleidende en foute uitspraken van AdminQI.

AdminQI stelt in haar Update “verbaasd” te zijn “over de incorrecte informatie die verspreid wordt onder de (niet-) leden van MQIC”. Voor ons is het net andersom.

Volgens AdminQI is er een “Chapter 7 bankruptcy aanvraag … voor CLSF III/IV”. Voor de Amerikaanse vennootschap CLSF III IV Inc hebben MQIC en andere QI Participanten een Chapter 11 bankruptcy aanvraag ingediend met dien verstande dat van meet af aan uitbreiding werd aangekondigd naar alle andere Amerikaanse entiteiten die op een of andere wijze verbonden zijn met de QI Portefeuille – zie www.qifraud.com met de “alter ego entities”.

Volgens AdminQI is “het risico dat de hele portefeuille nu overgaat naar een andere, onbekende partij … levensgroot. Het resultaat voor u als belegger is dan dat u met een fractie van uw inleg tevreden moet zijn”. Net zoals bij falingen in België en in Nederland hoort een curator de belangen van alle schuldeisers, dus deze van alle QI Participanten, zo goed mogelijk te behartigen. In dat verband heeft de curator al contact gehad met onder meer LSC, een partij waar AdminQI zo hoog mee oploopt. Naast en bovenop LSC kunnen ook andere partijen voor voorstellen aanbieden. Sommige andere partijen hebben dat trouwens ondertussen ook al gedaan.

Volgens AdminQI zijn er geen vonnisen maar enkel een Temporary Restraining Order. Nazicht op www.qifraud.com toont aan dat er wel degelijk vonnissen zijn waardoor mevrouw Deborah C. Peck thans geen enkele bevoegdheid meer heeft op de gehele QI Portefeuille polissen. Immers:

 • met het vonnis van 24 augustus 2012 in de zaak 12-30081-EPK-BKC werd een ‘curator’ benoemd voor de Amerikaanse vennootschap CLSF III IV Inc;
 • met het vonnis van 24 september 2012 in de zaak 12-01889-EPK heeft mevrouw Deborah C. Peck geen enkele bevoegdheid meer op polissen en dit voor de gehele QI Portefeuille. AdminQI omschrijft dit vonnis als een Temporary Restraining Order, echter zonder de “Preliminary Injunction” jegens Amerikaanse banken, levensverzekeraars en andere partijen erbij te vernoemen.

Volgens AdminQI is mevrouw Deborah C. Peck “behalve voor CLSF III/IV … nog steeds de enige partij die contact kan onderhouden met de verzekeringsmaatschappijen”. Nazicht op www.qifraud.com toont aan dat met het vonnis van 24 september 2012 de 21 betrokken Amerikaanse levensverzekeraars voor alle polissen verbod hebben gekregen om transferring, selling, dissipating, wasting, encumbering, or otherwise hypothecating, the assets”, kortom alle 21 betrokken Amerikaanse levensverzekeraars hebben voor alle polissen verbod gekregen in te gaan op enige aanvraag/order/verzoek/… en dit voor alle polissen.

Volgens AdminQI zou MQIC “door deze werkwijze … impliciet toe(geven) haar premieverplichtingen slechts gedeeltelijk na te komen. Zij is dus minstens ook verantwoordelijk voor het vervallen van vele polissen in de voorbije maanden”. Niets is echter minder waar. Met hun wanbeleid zijn AdminQI en mevrouw Deborah C. Peck daarvoor aansprakelijk.

M.b.t. “de sluiting van het kantoor van mevrouw Peck” geeft AdminQI aan dat mevrouw Deborah C. Peck “alle binnenkomende gelden gebruikt voor premiebetalingen en de kosten tot het minimale heeft teruggeschroefd, is bijna al het personeel ontslagen en zijn de activiteiten verhuisd naar een andere locatie”. Feit is dat mevrouw Deborah C. Peck thans geen professionele kantoren meer heeft.Haar huidig beroepsadres is immers een postbus. Sinds augustus 2012 werkt mevrouw Deborah C. Peck vanuit haar privé woning. Mevrouw Deborah C. Peck heeft voormelde bovendien zelf aangegeven tijdens haar ondervraging van 4 october jl. Ondanks herhaald verzoek heeft MQIC nog altijd niet het minste begin van bewijs ontvangen dat mevrouw Deborah C. Peck “alle binnenkomende gelden gebruikt voor premiebetalingen”. Indien dit tegen de verwachtingen in waar zou zijn, dan had mevrouw Deborah C. Peck al lang bewijzen daartoe overgemaakt. Volgens AdminQI bewijst het gegeven dat “De trustee … naar een ander onderkomen (is) verhuisd” dat “het overgrote deel van de premiebetalingen naar de verzekeraars is gegaan”. Voor MQIC is dit echter geen bewijs van hoe mevrouw Deborah C. Peck de haar toevertrouwde gelden heeft aangewend.

Op MQIC’s verklaring dat “de Amerikaanse rechter en “curator” Deborah C. Menotte … voortaan voor alle participanten (beslissen) in het belang van de participanten” repliceert AdminQI met “Dit is NIET waar, de interim trustee is ALLEEN voor CLSF III/IV benoemd”. Met het vonnis van 24 september 2012 is er naast en bovenop de Temporary Restraining Order voor de gehele QI Portefeuille eveneens een “Preliminary Injunction” jegens Amerikaanse banken, alle 21 betrokken levensverzekeraars en andere partijen.

AdminQI stelt zich de vraag “Welke geblokkeerde gelden?” N.a.v. het vonnis van 24 september 2012 hebben Amerikaanse banken passend gevolg gegeven aan de “Preliminary Injunction” en bijgevolg (i) gelden van een rits Amerikaanse vennootschappen verbonden met mevrouw Deborah C. Peck geblokkeerd en (ii) MQIC’s advocaten daarvan ingelicht. Het is merkwaardig dat AdminQI als vertegenwoordiger van mevrouw Deborah C. Peck dit niet zou weten.

AdminQI geeft verder aan dat premies zouden gefinancierd worden “met de verkoop van polissen waar de premies niet, of niet op tijd voor worden betaald door de participanten”. Dit is een aanname, klaarblijkelijk om QI Participanten schrik aan te jagen wetende dat huidige marktwaardes voor life settlements al bijzonder laag zijn en in deze nog aanzienlijk veel lager door het wanbeleid van AdminQI en mevrouw Deborah C. Peck.

Op MQIC’s verklaring “dat MQIC voorlopig nog als financieringsbron nodig zal zijn” repliceert AdminQI met aan te geven dat MQIC “dit regelmatig laat afweten of te laat betaalt zodat polissen alsnog verloren gaan”. Feit is dat MQIC van (i) AdminQI, (ii) mevrouw Deborah C. Peck en (iii) mevrouw Deborah C. Peck’s diverse advocaten:

lapslijsten heeft gekregen waar voor dezelfde periode polissen eensklaps opduiken en andere niet meer terug te vinden zijn;

 • danige verschillen zijn m.b.t. de overgemaakte informatie voor éénzelfde polis, zoals het tijdelijk lapsen of het definitief beëindigd zijn van een polis;
 • de coördinaten en andere benodigde gegevens voor 18 van de 21 verschillende verzekeraars nog steeds niet heeft gekregen om premies aan banken over te maken ondanks herhaald verzoek daartoe. Ook al heeft MQIC die informatie langs andere kanalen weten te bekomen zou dergelijke informatie delen blijk geven niets te verbergen hebben.

AdminQI geeft aan dat “de portefeuille langzaam maar zeker verdwijnt … 5% lening aan de maatschap … waarbij het totaal niet duidelijk is wat hiervan terug gaat komen … een interim trustee in staat zou zijn om vervallen polissen in kracht te herstellen is KANSLOOS”. Feit is dat zowel AdminQI, als mevrouw Deborah C. Peck en haar diverse advocaten er alles aan doen om “curator” Deborah C. Menotte het leven te bemoeilijken door informatie achter te houden en niet mee te werken aan het in stand houden van de portefeuille. Met hun wanbeleid zijn AdminQI en mevrouw Deborah C. Peck bijgevolg aansprakelijk voor het lapsen van polissen. MQIC verstrekt daarentegen “curator” Deborah C. Menotte financiering voor het in stand houden van de portefeuille. Omdat deze bevoorrecht is ten opzichte van alle andere vorderingen gaat MQIC ervan uit dat die gelden wel degelijk worden terugbetaald. Net zoals bij falingen in België en in Nederland heeft een curator meer mogelijkheden om de belangen van alle schuldeisers, dus deze van alle QI Participanten, te behartigen dan het zittend bestuur, AdminQI en mevrouw Deborah C. Peck.

Omdat MQIC met gereguleerde instellingen werkt actief in levensverzekeringen is er wel degelijk “aantoonbare expertise” op grond waarvan MQIC haar beleid voert om premies te betalen. Daarnaast en bovenop wordt onder meer rekening gehouden met de waarderingen van de QI Portefeuille die SPQI in haar Bulletin nr 22 van 25 april 2012 heeft vermeld, kortom de best mogelijke informatie waarover MQIC beschikt.

AdminQI bevestigt met “Voor de participanten is de portefeuille nu veel meer belangrijker dan aansprakelijkheidsvorderingen … Deze stellingname door MQIC is onverantwoord. Ze zal het verdampen van circa $150 M zeer waarschijnlijk nooit kunnen compenseren door het instellen van aansprakelijkheidsvorderingen” eigenlijk MQIC’s stelling dat:

 • AdminQI er alles aan doet om aansprakelijkheidsvorderingen te dwarsbomen tegen solvabele en schuldige aansprakelijken;
 • het louter in stand houden van de portefeuille per definitie minder oplevert dan in combinatie met aansprakelijkheidsvorderingen tegen solvabele en schuldige aansprakelijken.

We nemen akte van AdminQI’s verklaring dat “Zodra de interim trustee volledige bevoegdheid krijgt zal AdminQI gedetailleerde premiebetalingsinformatie verstrekken aan de trustee … duidelijk beeld van het participantenbestand, opgedeeld in premiebetalers, gedeeltelijke betalers en niet-betalers”. Omdat AdminQI tot nu toe enkel de belangen van mevrouw Deborah C. Peck heeft verdedigd valt het echter danig te betwijfelen dat het ooit zover komt.

AdminQI aanvaard thans klaarblijkelijk dat “de voorstellen van LSC … de risico’s voor beleggers onderschat” door niet in te gaan op enig inhoudelijk debat.

Na één vol jaar de belangen van mevrouw Deborah C. Peck te hebben verdedigd en geen dergelijke maatregel te hebben genomen geeft AdminQI uiteindelijk toe dat er een sanctie voor niet betalers had moeten zijn.

Volgens AdminQI zou “de eigenaar van Litai Assets … toevallig ook een Belg” zijn. Dit is manifest onjuiste informatie. Het betreft een Zwitser die Litai Assets heeft verworven in het kader van een aanbesteding binnen de Mutual Benefits Corp faling.

AdminQI bevestigt dat “mevrouw Peck bereid was om de “servicing” van bepaalde Amerikaanse levensverzekeringspolissen aan Litai Assets toe te vertrouwen en dat bijgevolg daar ook de nodige correspondentie voor werd gevoerd”. AdminQI bagatelliseert dit met haar opmerking “binnen 24 uur …” terwijl deze discussie vele weken in beslag heeft genomen.

AdminQI geeft aan dat het “MQIC … bestuur … gevormd uit louter verkopers/makelaars van het QI product … op kosten van de leden de eigen aansprakelijkheid verdoezeld door een aanval op de trustee … dat de aandacht van de eigen aansprakelijkheid wordt afgeleid”. Niets is minder waar. Precies omdat MQIC gerechtelijke procedures voert kan er in het geheel geen sprake zijn van enige ‘verdoezeling’ noch van de minste ‘afleiding’.

AdminQI geeft aan dat onder de “participanten van CLSF III/IV … Er … geen meerderheid aanwezig … (is) die de (gerechtelijke) stappen rechtvaardigen! Op het moment dat AdminQI hiernaar informeert wordt er agressief gereageerd vanuit MQIC. Het simpelweg vragen schijnt niet meer te mogen. Dit geeft aan dat MQIC geen tegenspraak accepteert en wellicht meer te verbergen heeft”. Ook dit is geheel uit de lucht gegrepen. Feit is dat MQIC de wettelijk voorziene procedures secuur naleeft en ondanks verzoek van AdminQI geen uitnodiging heeft gekregen voor de vergadering die AdminQI voor “participanten van CLSF III/IV” heeft georganiseerd. AdminQI heeft bijgevolg klaarblijkelijk meer te verbergen dan MQIC.

Voor AdminQI is polissen verkopen “zodat met de opbrengst andere polissen betaald konden worden … (behoorlijk) riskmanagement”. Wetende dat huidige marktwaardes voor life settlements al bijzonder laag zijn en in deze nog aanzienlijk veel lager door het wanbeleid van AdminQI en mevrouw Deborah C. Peck is dit voor MQIC ongepast beleid.

AdminQI repliceert met “Interessante stelling die ongetwijfeld goed is onderzocht” op MQIC’s melding dat “de heer Iain Stamp van LSC … (was) overigens aansprakelijk voor de polissen” zonder echter aan te geven dat:

 • alle ‘onafhankelijke’ bestuurders van The Strategic Life Settlement Fund ontslag hebben genomen en vervangen werden door anderen – zie http://iainstamp.wordpress.com/2012/09/21/new-directors-appointed-to-the-strategic-life-settlement-fund-plc/;
 • op 5 juli 2012 inderdaad alle polissen nog in voege waren en dit zonder enige bezwaring, last en/of premieachterstand.

Volgens AdminQI zou “mevrouw Peck … (g)een informatieplicht (hebben) jegens de maatschap (omdat) De maatschap … geen participant” is. Zoals bij herhaling vastgesteld is er regelmatig tegenspraak tussen de uitlatingen van AdminQI, mevrouw Deborah C. Peck en haar diverse advocaten. Feit is bovendien dat advocaten van mevrouw Deborah C. Peck wel van oordeel zijn dat de maatschap MQIC terdege een participant is en dit in de gerechtelijke procedure hebben bevestigd.

Volgens AdminQI zou “MQIC … exact (weten) hoeveel polissen er zijn vervallen … De trustee heeft via AdminQI regelmatig laten weten wat de stand van zaken was” terwijl (i) bij herhaling tegenspraak werd vastgesteld tussen de stand van zaken over (onder meer de) polissen die MQIC van AdminQI, mevrouw Deborah C. Peck en haar diverse advocaten heeft gekregen en (ii) “curator” Deborah C. Menotte en MQIC’s Amerikaanse advocaten nu pas informatie krijgen van de 21 betrokken Amerikaanse levensverzekeraars, de enige partijen waar met zekerheid kan worden gesteld dat wat ze melden correcte informatie is.

AdminQI geeft aan dat MQIC slechts over weinig informatie zou beschikken m.b.t. de verwachte opbrengst (van polissen) volgens de verhouding Face value/premie / levensverwachting (en) de … aanwezigheid van polisdocumenten”. Feit is dat MQIC over heel veel van die informatie beschikt, al was het maar omdat mevrouw Deborah C. Peck in november 2011 dergelijke informatie aan een makelaar heeft overgemaakt om de QI Portefeuille ter hand te doen en dat MQIC die informatie uit de markt heeft verkregen.

AdminQI geeft verder aan dat mevrouw Deborah C. Peck … polissen (heeft) die incompleet zijn” omdat mevrouw Deborah C. Peck “niet zelf de inkoop (zou hebben) gedaan. Deze polissen zijn door Vievestment en Watershed aangeleverd”. Feit is dat AdminQI’s verdediging van mevrouw Deborah C. Peck m.b.t. de gebrekkige polisdocumentatie niet met de feiten strookt, al was het maar omdat mevrouw Deborah C. Peck beleggersgelden heeft gebruikt om polissen in de markt aan te kopen namens Watershed en die dan meteen ± 4 maal duurder als trustee aan te kopen van Watershed met clausules waarbij de polisdocumentatie door Watershed slechts wordt afgeleverd na algehele betaling van de prijs aan Watershed en dat de prijs door partijen als fair wordt aangemerkt.

AdminQI geeft tevens aan dat Private Insurer … ± 10% commissie (zou hebben) geïncasseerd” op de Quality Investments producten die het zelf inkocht. Niets is minder waar. Private Insurer is onafhankelijk van elk financieel product, verdient nooit enige commissie op producten en heeft dus ook nooit enige commissie op Quality Investments producten ontvangen, laat staan van ± 10%.

AdminQI vergelijkt verder de Private Insurer kosten met deze van het LSC voorstel, aangevend dat “De kosten binnen het LSC voorstel zijn beduidend lager!”. Feit is dat beide diensten echt niet te vergelijken zijn en dat hoe dan ook de kosten van het LSC voorstel aanzienlijk hoger zijn dan deze van Private Insurer.

Diegenen die met huidige kennis de “Sheet presentatie Private Insurer: “Broker meeting Quality Investments 17 december 2010” (her)lezen kunnen maar vaststellen dat de daarin opgenomen gegevens nog altijd correct zijn, en dit voor het PCI debacle van januari 2011, het AAUG voorstel van lente 2011 en de aanhouding in september 2011 van de heren Koen Blom, Frank Laan en Dennis Moens. Er werd immers gemeld dat de “Amerikaanse verzekerde langer (kan) leven dan verwacht
J
eanne Calment … is 122 jaar geworden

Al hangt de effectiviteit v/d indekking over de hele duur v/h ‘lang leven risico’ af v/e rits factoren … sterke verzekeraar die risico’s correct inschat en effectief verzekert over de hele duur” is belangrijk.

 

 

* *

*